كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عموميانتخاب واحد 96/06/14لغایت 96/06/23
انتخاب درس معرفی به استاد 96/06/16 لغایت96/09/08
مهمان ترمی 96/06/04 لغایت 96/06/16
حذف و اضافه 96/07/17 لغایت 96/07/24
برگزاری  کلاسها 10/07/ 96 لغایت  96/09/30
مهمان اضطراری 96/09/04 لغایت 96/09/14
برگزاری امتحانات پایان ترم 96/10/02لغایت 96/10/25
1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما